Home B

Burning Spear lyrics

(136 lyrics)
Burning Spear Albums
Presenting Burning Spear
Presenting Burning Spear
2015
12 tracks
Genre: Reggae
Rare and Unreleased
Rare and Unreleased
2014
12 tracks
Genre: Roots Reggae
Live in Peru 2002
Live in Peru 2002
2013
11 tracks
Genre: Reggae
Walk (Extended Mix)
Walk (Extended Mix)
2012
1 tracks
Genre: Reggae
Live in South Africa 2000
Live in South Africa 2000
2012
10 tracks
Genre: Reggae
Calling Rastafari
Calling Rastafari
2010
13 tracks
Genre: Reggae
Jah Is Real
Jah Is Real
2008
14 tracks
Genre: Reggae
Gold: Burning Spear
Gold: Burning Spear
2005
26 tracks
Genre: Reggae
Our Music
Our Music
2005
11 tracks
Genre: Reggae
Creation Rebel
Creation Rebel
2004
20 tracks
Genre: Reggae
Freeman
Freeman
2003
12 tracks
Genre: Reggae
Jah No Dead - An Introduction to Burning Spear
Jah No Dead - An Introduction to Burning Spear
2003
13 tracks
Genre: Reggae
Man in the Hills & Dry and Heavy
Man in the Hills & Dry and Heavy
2003
19 tracks
Genre: Reggae
Farover
Farover
2002
11 tracks
Genre: Reggae
Fittest of the Fittest
Fittest of the Fittest
2002
9 tracks
Genre: Reggae
Ultimate Collection: Burning Spear
Ultimate Collection: Burning Spear
2001
20 tracks
Genre: Reggae
Ultimate Collection:  Burning Spear
Ultimate Collection: Burning Spear
2001
20 tracks
Genre: World
Harder Than the Best
Harder Than the Best
2000
10 tracks
Genre: Reggae
Living Dub Volume 4
Living Dub Volume 4
1999
11 tracks
Genre: Reggae
Appointment With His Majesty
Appointment With His Majesty
1997
12 tracks
Genre: Reggae
Chant Down Babylon: The Island Anthology
Chant Down Babylon: The Island Anthology
1996
35 tracks
Genre: Reggae
Living Dub Volume 3
Living Dub Volume 3
1996
13 tracks
Genre: Reggae
Rasta Business
Rasta Business
1995
11 tracks
Genre: Reggae
Love & Peace
Love & Peace
1994
9 tracks
Genre: Reggae
The World Should Know
The World Should Know
1993
10 tracks
Genre: Reggae
Jah Kingdom
Jah Kingdom
1991
11 tracks
Genre: Reggae
Marcus Garvey / Garvey's Ghost
Marcus Garvey / Garvey's Ghost
1990
20 tracks
Genre: Reggae
Mek We Dweet
Mek We Dweet
1990
10 tracks
Genre: Reggae
Resistance
Resistance
1986
11 tracks
Genre: Reggae
Reggae Greats: Burning Spear
Reggae Greats: Burning Spear
1984
12 tracks
Genre: Reggae
Reggae Greats - Burning Spear (Reissue)
Reggae Greats - Burning Spear (Reissue)
1984
12 tracks
Genre: World
The Fittest of the Fittest
The Fittest of the Fittest
1983
10 tracks
Genre: Reggae
Social Living
Social Living
1980
11 tracks
Genre: Reggae
Hail H.I.M.
Hail H.I.M.
1980
9 tracks
Genre: Reggae
Dry & Heavy
Dry & Heavy
1977
9 tracks
Genre: Reggae
Dry And Heavy
Dry And Heavy
1977
9 tracks
Genre: Pop
Live
Live
1977
7 tracks
Genre: Reggae
Man in the Hills
Man in the Hills
1976
10 tracks
Genre: Reggae
Garvey’s Ghost
Garvey’s Ghost
1976
10 tracks
Genre: Reggae
Marcus Garvey
Marcus Garvey
1975
10 tracks
Genre: Reggae
Rocking Time
Rocking Time
1974
12 tracks
Genre: Reggae