Home M Moonlight

Cha - Nefer - Meren - Re Lyrics

"Czasami jednak siê udaje"

Czasami siê czuje...

Gdy wreszcie przychodzi
ty przecie¿ nie wiesz nie mo¿esz
tak czasami wychodzi
gdy patrzê
w obrazach twych tonê
we w³osach rozwianych ogieñ
rozpala me spojrzenie
w twych oczach ciep³o
i dr¿enie
jak dzieciñstwa wspomnienie
porwa³ mnie dziki wiatr
uniós³ na skrzyd³ach swoich ptak
tam gdzie nigdy nie by³em
radoœæ p³onie
smutek tonie
okno marzeñ otwiera siê
odradzam siê
i umieram
czasami siê wie
patrz¹c w swoje drugie ja
zdarza siê tylko raz

Chyba móg³bym zmieniæ œwiat...

search amazon for Cha - Nefer - Meren - Re mp3 download
Browse other artists under M: M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12


MOONLIGHT - CHA - NEFER - MEREN - RE
print |
edit
| (1 views)
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br>Read lyrics of this song on <a href='https://phonelyrics.com/lyrics/moonlight-cha-nefer-meren-re-lyrics-905390.html'>phonelyrics</a>