Home M Moonlight

Extaza Milczenia Lyrics


Wszystko by³o bez emocji
Trochê z obawami
Jednak bez okrzyku
I bez szeptu...
I bez szeptu

Jadowite poca³unki
Wszystkie na jego ustach
Wytrwaliœmy do koñca
Bez namys³u i bez s³owa

Jadowite poca³unki
Wszystkie na jego ustach
Wytrwaliœmy do koñca
Bez namys³u i bez s³owa

Egzekucja by³a krótka
Jak dzwon zabrzmia³y
Setki szybkich oddechów
Odesz³a chwila, której wszyscy
Siê obawiali... obawiali

Jadowite poca³unki
Wszystkie na jego ustach
Wytrwaliœmy do koñca
Bez namys³u i bez s³owa

Jadowite poca³unki
Wszystkie na jego ustach
Wytrwaliœmy do koñca
Bez namys³u i bez s³owa

Podchodzi³ do t³umu
On podchodzi³ do t³umu
Wyci³ga³ d³oñ...
Wyci³ga³ d³oñ...
Wyci³ga³ d³oñ
A my staliœmy w cieniu...
A my staliœmy w cieniu
Bez uœmiechu, bez wyrazu
Bez uœmiechu...
Odszed³...
On odszed³...
On odszed³

Jadowite poca³unki
Wszystkie na jego ustach
Wytrwaliœmy do koñca
Bez namys³u i bez s³owa

Jadowite poca³unki
Wszystkie na jego ustach
Wytrwaliœmy do koñca
Bez namys³u i bez s³owa

Extaza milczenia
Jakby taniec g³uchoniemych
Extaza milczenia
Jakby taniec g³uchoniemych
Extaza milczenia
Bez wyrazu, bez s³owa
Bez wyrazu, bez s³owa
Bez s³owa
W ciszy...


search amazon for Extaza Milczenia mp3 download
Browse other artists under M: M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12


MOONLIGHT - EXTAZA MILCZENIA
print |
edit
| (1 views)