Home M Moonlight

Inter Sacrum Lyrics

"...Gdy nie bêdzie ju¿ nic..."

Noc jest tak g³êboka
Miasto pochowane w ciszy
S³owa tak odleg³e
A œciany mego domu p³acz¹

Kiedy ju¿ odejdziesz
Noc poch³onie i to co zosta³o
Nie zostanie nic
Co wygl¹da i pachnie jak ty

Kiedy ju¿ odejdziesz
Skoñczy siê ten
ma³y sens
Wsunê siê wtedy pod ko³drê
i nie zasnê
Ju¿ nie widaæ nic
Ju¿ nie warto mówiæ

Œciany k³ad¹ siê na mnie
i przygniataj¹
Kiedy ju¿ odejdziesz
ta martwa cisza dopadnie mnie
a œciany pochowaj¹

search amazon for Inter Sacrum mp3 download
Browse other artists under M: M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12


MOONLIGHT - INTER SACRUM
print |
edit
| (1 views)
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br>Read lyrics of this song on <a href='https://phonelyrics.com/lyrics/moonlight-inter-sacrum-lyrics-905440.html'>phonelyrics</a>