Home M Moonlight

La Dance Macabre Lyrics

"Szczêœcie...
Niedowierzanie...
Szaleñstwo...
Po¿¹danie..."

Ratuj mnie bym rozumu nie straci³
powiedz ¿e to nie sen
tonê w po¿¹daniu
Zabierz mnie gdzieœ
Powtarzaj jeszcze raz
To tak wspaniale boli

Zasn¹³ rozum pogrzebany
pochowane le¿y cia³o
Ja p³ywam w oceanie moich marzeñ

Taniec ju¿ rozpocz¹³ siê
rozko³ysane myœli w g³owie
Zapomnia³em ju¿ o wszystkim
Nie wiem co od œmierci ¿ycie dzieli

Ratuj mnie bym rozumu nie straci³
powiedz ¿e to nie sen
tonê w po¿¹daniu
Zabierz mnie gdzieœ
powtarzaj jeszcze raz
To tak wspaniale boli

search amazon for La Dance Macabre mp3 download
Browse other artists under M: M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11


MOONLIGHT - LA DANCE MACABRE
print |
edit
| (2 views)
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br>Read lyrics of this song on <a href='https://phonelyrics.com/lyrics/moonlight-la-dance-macabre-lyrics-905671.html'>phonelyrics</a>