Home M Moonlight

Luna Lyrics

[s³owa: Daniel Potasz; muzyka: Daniel Potasz, Maja Konarska, Marcin Bors]

Oddech lekki jak wiatr
jak szczêœcie wezbrane
patrzê na wasze oblicza spragnione
wierzê ¿e wiêcej mogê
ni¿ on wam dajê
nie proszê
ja ¿¹dam
wzywam ciê g³oœno klnê
tak jakby zasn¹³
i obudziæ wiêcej nie chcia³ siê
Za promieñ uczuæ
za marzeñ horyzont
wychylam siê
aby rêce wam ogrzaæ
przyci¹gn¹æ do siebie
(jak owoc dojrza³y
zabraæ od niego
zostaæ nim)
Sêdzi¹ cierpieñ zostaje
przychodz¹ oczy sp³akane
by znaleŸæ siebie
zgubiony ci¹g zdarzeñ
Jako cz³owiek radziæ mog³am
a jako Bóg bez rady zosta³am
jako Bóg
jak i on
przegra³am tak jak i on
jakbym zasnê³a
i obudziæ wiêcej nie chcia³a

search amazon for Luna mp3 download
Browse other artists under M: M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12


MOONLIGHT - LUNA
print |
edit
| (1 views)
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br>Read lyrics of this song on <a href='https://phonelyrics.com/lyrics/moonlight-luna-lyrics-905426.html'>phonelyrics</a>