Home M Moonlight

Melpomena Lyrics

"...Choæ raz obudziæ siê i wiedzieæ co
siê dziœ wydarzy."

Znów chcesz wiedzieæ
czy s³owa wci¹¿ potrafi¹ raniæ
czy znowu wstaniesz rano
bardziej zmêczony
chcia³byœ s³yszeæ
jak szczêœcie ³amie bramy bólu
jak myœli szukaj¹ w g³owie nowych doznañ
chcia³byœ zawsze
mieæ swoje dobre imiê
nie wstydziæ siê ci¹gle tego
¿e ¿yjesz

A przecie¿ jesteœ
jak otwarta karta
i nie wie nikt
co jutro zdarzyæ siê mo¿e
dzisiaj ju¿ wiem
¿e œwiat stan¹³ na g³owie
ale nikt nie wie
co jutro zdarzyæ siê mo¿e

Nawet jeœli dziœ
sta³o siê coœ z³ego
i podnieœæ siê na w³asne nogi
jest bardzo ciê¿ko
i nawet jeœli tak
swoje ³zy ukrywasz
z bólu
z mi³oœci
z wody
i z ognia
twoja wiara wyros³a

search amazon for Melpomena mp3 download
Browse other artists under M: M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12


MOONLIGHT - MELPOMENA
print |
edit
| (1 views)
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br>Read lyrics of this song on <a href='https://phonelyrics.com/lyrics/moonlight-melpomena-lyrics-905458.html'>phonelyrics</a>