Home M Moonlight

Msza Lyrics


Noc p³onie gwiazdami
Czarna twarz Boga
Srebrne guzy mi³osierdzia
Na zamkniêtych drzwiach
I szczelina œwitu
Blada linia milcz³cych warg
Nadchodz³cego dnia

By wierzyæ w Boga
Budujesz œwi³tynie
By zostaæ uczniem
Znajdujesz mistrza

By wierzyæ w Boga
Budujesz œwi³tynie
By zostaæ uczniem
Znajdujesz mistrza
By zabiæ samotnoœæ
Stworzysz swój dom
Rozpalisz ogieñ
By rozgrzaæ ch³ód œcian

By wierzyæ w Boga
Budujesz œwi³tynie
By zostaæ uczniem
Znajdujesz mistrza
By zabiæ samotnoœæ
Stworzysz swój dom
Rozpalisz ogieñ
By rozgrzaæ ch³ód œcian

Klêcz³c przed Bogiem
Zadajesz pokutê
Dla siebie, za siebie
Klêcz³c przed sob³
Uspokajasz sumienie
Dla siebie, za siebie

Klêcz³c przed Bogiem
Zadajesz pokutê
Dla siebie, za siebie
Klêcz³c przed sob³
Uspokajasz sumienie
Dla siebie, za siebie

Dla siebie, za siebie...

Ty jesteœ Bogiem
Ty jesteœ cz³owiekiem
Ty jesteœ sob³
Ty jesteœ mn³
Ty jesteœ Bogiem
Ty jesteœ cz³owiekiem
Ty jesteœ sob³
Ty jesteœ mn³
Ty jesteœ Bogiem...
Ty jesteœ Bogiem...
Ty jesteœ Bogiem...
Ty jesteœ Bogiem...


search amazon for Msza mp3 download
Browse other artists under M: M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12


MOONLIGHT - MSZA
print |
edit
| (1 views)
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br>Read lyrics of this song on <a href='https://phonelyrics.com/lyrics/moonlight-msza-lyrics-149697.html'>phonelyrics</a>