Home M Moonlight

Shahre Gholghota (Miasto Krzyku) Lyrics

"Je¿eli nie masz gdzie siê podziaæ,
straci³eœ bliskich, przyjació³.
To dla ciebie."

Nadchodzi zmierzch
myœlê o was wszystkich (przyjaciele)
którzy odeszliœcie

Å’pisz na ulicy
deszcz ci twarz zmêczon¹ skry³
patrzê na œwiat³a latarni
na kosze pe³ne ³ez
dotykam ciê gdy œpisz
nie budzisz siê
nadchodzi zmierzch
wolnoœci szept
wstañ i idŸ
przez sen
to miasto ¿yciem siê nazywa

search amazon for Shahre Gholghota (miasto Krzyku) mp3 download
Browse other artists under M: M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12


MOONLIGHT - SHAHRE GHOLGHOTA (MIASTO KRZYKU)
print |
edit
| (1 views)