Home M Moonlight

To Co Za Drzwiami Lyrics

"S¹ takie drzwi, za którymi mieszka
szczêœcie, tylko nikt na nich nie
napisa³ 'pchaæ', czy 'ci¹gn¹æ'."

...jeœli czytasz
ten list...
za póŸno ju¿ jest
odwróciæ czas
...choæ raz uwierzyæ chcê...
odchodz¹c zatañczyæ jeszcze raz

coœ umiera przez sen
ktoœ odchodzi nastêpnego dnia
otwieram kolejne drzwi
choæ po czêœci wierzyæ chcê
¿e to jesteœ ty

powiedz mi jak mam ¿yæ
poka¿ mi
otrzyj ³zy
w jednej chwili uwierzyæ chcê
¿e to w³aœnie to co znalaz³am

powoli rozgrzewaj mnie
przecie¿ nie chcesz zabiæ
...otwieram oczy
...otwieram usta by ¿yæ

nie w s³owach teraz p³ywam
gor¹co...
i taniec krwi siê zaczyna...
nie muszê patrzeæ
cia³em widzê wszystko
... i... krêci siê œwiat w moich oczach
setki s³oñ eksploduje w g³owie...

zasypiam lekko

search amazon for To Co Za Drzwiami mp3 download
Browse other artists under M: M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12


MOONLIGHT - TO CO ZA DRZWIAMI
print |
edit
| (1 views)
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br>Read lyrics of this song on <a href='https://phonelyrics.com/lyrics/moonlight-to-co-za-drzwiami-lyrics-905711.html'>phonelyrics</a>